Den dětí – pravidla soutěže

 

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Základní pojmy

Pořadatel: Pořadatelem reklamní Aplikace je společnost Fokus optik a.s., zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5161. Se sídlem: Třeboradická 1110/51, 182 00 Praha 8, IČ 25639854 DIČ 25639854 (dále jen "Pořadatel").

Soutěž o voucher na sluneční brýle v hodnotě 1 500 Kč.

Výhry jsou:

  1. Místo – 3. místo

Voucher v hodnotě 1 500 Kč

Doba platnosti: Soutěž probíhá v době od 1. 6. 2018 – do 5. 6. 2018 včetně na Facebookových stránkách Pořadatele.

Facebookové stránky je stránka Fokus optik:

Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v soutěži tím, že se v době platnosti stane fanouškem Fokus optik, pošle fotku, která ukazuje dětskou radost a získá k ní nejméně 10 likes nebo sdílení.

Výherce: Účastník, který po zaslání fotografie, která ukazuje dětskou radost a získání ke své fotografii minimálně 10x "to se mi líbí" nebo sdílení.

Výhra: 1., 2. a 3. místo získá voucher v hodnotě 1 500 Kč na dětské sluneční brýle společnosti Fokus optik

Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže.

Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.

Všeobecná ustanovení

Účastník nemůže vyhrát opakovaně.

Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).

Z e soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.

Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Bezpečnost a ochrana informací - Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů soutěžících se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách www.pecujemeozrak.cz. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na facebookové stránce Fokus optik, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.

Tato Pravidla, soutěže a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne: 31. 5. 2018